Nieuws Passend Onderwijs

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Op 6 december 2016 is de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de inspanning van leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in de afgelopen tweeëneenhalf jaar betekenisvolle stappen hebben gezet in de uitvoering van passend onderwijs.

Drie ontwikkelingen die door de invoering van passend onderwijs tot stand zijn gekomen en zijn versterkt, worden in de brief uitgelicht:

  • meer variatie in aanbod door versterkte samenwerking;
  • het realiseren van een dekkend aanbod en het creëren van randvoorwaarden door samenwerkingsverbanden;
  • de leerplichtcijfers en de aanpak om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Aandachtspunten zijn er echter ook nog. Daarbij gaat het om de toerusting van de schoolteams, de samenwerking met de jeugdhulp en zorg, de inzet van middelen door de samenwerkingsverbanden en op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Op deze onderdelen zullen acties in gang worden gezet of gecontinueerd. Tenslotte wordt in de brief een reactie gegeven op het Onderwijsraadadvies over passend onderwijs.

Op de website passendonderwijs.nl vindt u alle bijlages