Nieuws Passend Onderwijs

Tegenstrijdige berichten

Passend Onderwijs blijft ons bezig houden. Er wordt winst geboekt, maar er blijven ook zorgen. De Onderwijsraad plaatste in haar rapport kritische kanttekeningen en ook een recente uitzending van Zembla gaf weinig reden tot vreugde. De 10e voortgangsrapportage van OCW daarentegen was weer erg positief.

Een aantal weken terug kregen we al signalen, dat er bij een aantal van onze scholen (met name mytyl/tyltyl-scholen) exploitatieproblemen ontstonden door o.m. de TLV-bepalingen vanuit de samenwerkingsverbanden. Trouw berichtte daarover inzake de Maartenschool in Nijmegen. Meerdere scholen bleken te kampen met deze problematiek.

Erik Dannenberg, projectleider ‘(V)SO in de transities’ heeft in opdracht van LECSO deze besturen benaderd en afgelopen week hebben we als LECSO een bijeenkomst belegd met een aantal van deze besturen. Ook OCW is aangeschoven bij deze bijeenkomst. De kwaliteit van het onderwijs aan een kwetsbare groep leerlingen is in het geding en dat terwijl we ook afgelopen week werden geconfronteerd met de financiële overschotten bij samenwerkingsverbanden. Het kan niet zo zijn, dat passend onderwijs ten koste gaat van onderwijs en zorg voor zeer kwetsbare leerlingen. OCW gaat nu samen met de Onderwijsinspectie in een paar door ons te kiezen regio’s het gesprek aan met besturen so/vso en samenwerkingsverbanden. Komende week praten we erover verder. Passend onderwijs moet passend zijn voor alle leerlingen. Als dat niet zo is, blijven we zoeken naar oplossingen.

Uiteraard berichten we alle leden over deze gesprekken, maar als u meer betrokken wilt zijn en mee wilt doen in de gesprekken, horen we dat graag. Meld u dan even via info@lecso.nl