Nieuws Onderwijs en Zorg

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de pilotgemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan worden.

De gemeenten Delft en Woerden en de Belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo hebben vorig jaar het initiatief genomen om te starten met een pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (i-pgb). Het idee achter het integraal pgb is dat mensen die ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden, dit nu kunnen krijgen met één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp of zorg thuis, op school, op het werk, het vinden van werk of het regelen van vervoer.

Betere zorg en minder papierwinkel
Het doel van deze pilot is een betere aansluiting van verschillende soorten zorg en beperking van administratieve lasten en onnodige papierwinkel. De pilot in Delft richt zich op mensen met autisme, in Woerden gaat het om een bredere groep mensen voor wie ondersteuning nodig is. De budgethouders die aan de pilot deelnemen zijn enthousiast over het i-pgb. Zij voelen zich meer gesteund door hun gemeente en kunnen gemakkelijker dan voorheen brede zorg regelen.
Met de Sociale Verzekeringsbank zijn afspraken gemaakt om het integrale budget optimaal te faciliteren. Het Ministerie van VWS ondersteunt het experiment met een projectfinanciering.

Geen eenvoudige opgave
Voor de deelnemende gemeenten Delft en Woerden blijkt het in de praktijk geen eenvoudige opgave te zijn. De beide wethouders gaven aan dat zij – om verdere vertraging in het experiment te voorkomen – in een aantal situaties vanuit de eigen gemeentelijke middelen budgetten deels voorfinancierden. De tijdelijke regeling moet het mogelijk maken om alsnog budgetten over te hevelen zodat het flexibel ingezet kan worden. Het experiment loopt nog tot 1 september 2017 en moet duidelijk maken wat er nodig is om met een integraal pgb te kunnen werken. Binnenkort vindt bestuurlijk overleg plaats met de staatssecretaris van VWS over de (verdere) voortgang.

Meer informatie integraalpgb.nl