Nieuws Passend Onderwijs

Algemeen Overleg nav 10e voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Op donderdag 15 december vond in de Tweede Kamer het algemeen Overleg plaats naar aanleiding van de 10e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs. Marc Cantrijn volgde het overleg en maakte het volgende verslag:

Eerste termijn:
In eerste termijn overheerste bij de meeste leden de navolgende zorgen en kritiekpunten:

 • 1. Algemeen: invoering passend onderwijs verloopt niet vlekkeloos tot 'het gaat helemaal niet goed'. “We zijn er nog lang niet” . “Het moet echt beter”.  Iedereen citeert de kritiek van de Onderwijsraad. Voorbeelden: vergroting administratieve lasten – ontduiken van de zorgplicht – toename aantal thuiszitters – financiële sturing. “Kinderen worden er de dupe van.” “Moeten we er al aan gaan denken om passend onderwijs op het kerkhof van onderwijsvernieuwingen te plaatsen?”
 • 2. Geld op de plank bij SWV kan niet. Er wordt niet gedacht vanuit het kind maar vanuit het geld. Dat is niet acceptabel. (bestuurlijke) sancties zijn noodzakelijk. Ontwikkel een code goed bestuur. Onduidelijk waar gelden zijn gebleven, bv dubbele rugzak. Het lijkt erop dat onderwijsbudget is gedaald. Waar is geld gebleven? En er ligt zoveel geld op de plank?
 • 3. Afstemming zorg-onderwijs verloopt niet goed. Afstemming gemeente–scholen zorgelijk. Wat is zorg geld? Wat is onderwijsgeld?  Enorme onduidelijkheid.
 • 4. Positie Speciaal Onderwijs: Minder geld per leerling beschikbaar terwijl problematiek is toegenomen kan niet.  Het verdwijnen van expertise in een aantal regio’s is zorgelijk. In andere regio’s ontstaan wachtlijsten in het speciaal onderwijs! Hoe kan dat? Kind staat niet centraal maar financiële kaders: dat kan niet. Problematiek van de mytylscholen wordt expliciet genoemd. Kwaliteit van de combinatie onderwijs en zorg staat onder grote druk. Hoe zorgen we ervoor dat scholen niet afhankelijk zijn van de financiële grillen van het SWV?
 • 5. Thuiszittersproblematiek in relatie tot ontheffingen. Aantal thuiszitters is toegenomen, terwijl het terugdringen daarvan een van de hoofddoelstellingen van invoering passend onderwijs is. Het aantal leerplichtontheffingen is toegenomen, dat moet stoppen. Kijk opnieuw naar alle ontheffingen. Maximaal 3 maanden en het SWV zorgt in die tijd voor een passende plek, al dan niet in arrangement (eventueel met particuliere organisaties: Vrijheid van onderwijs is ook de vrijheid om het juiste arrangement in te kunnen kopen!) Preventie is van belang, voorkom thuiszitters!
 • 6. Geef nu al ruimte aan experimenten:  onderwijs op andere locatie, deeltijdonderwijs. Er zijn natuurlijk plaatsen waar invoering passend onderwijs tot mooie resultaten heeft geleid, maar soms mogen arrangementen niet. Geef experimenteerruimte!
 • 7. Laten we toch nog maar eens nadenken over een landelijke omschrijving én vaststelling van de basisondersteuning, zodat scholen en ouders weten waar men aan toe is.

Reactie staatssecretaris.
Is zelf al best tevreden over de invoering van passend onderwijs. Er gebeuren veel goede dingen en we doen veel mensen in het onderwijs tekort door te zeggen dat het niet goed gaat.
Maar we zijn er nog lang niet………….
Afspraak: Er komt een VAO (verslag van algemeen overleg, dat op agenda van Tweede Kamer geplaatst kan worden) en de toezeggingen van de staatssecretaris zullen schriftelijk vóór aanvang VAO worden toegestuurd.
Wij noteren onder alle voorbehoud de navolgende uitspraken van de staatssecretaris:

 • 1. Zorgplicht. Vanaf 1 januari zal Inspectie ingrijpen als scholen niet voldoen aan zorgplicht. Wordt wettelijk vastgelegd.
 • 2. Scholen die niet het label ‘zorgschool’ willen hebben: daar zullen we korte metten mee maken, beloofde de staatssecretaris.
 • 3. Basisondersteuning. Scholen mogen zich niet onttrekken aan de afspraken die binnen een SWV zijn gemaakt over de basisondersteuning. Staatssecretaris zal het gesprek aangaan over mogelijkheden basisondersteuning toch nader te omschrijven.
 • 4. Maartenschool: Signalen zijn zorgelijk. OCW praat a.s. maandag met de school en zal de kamer hierover per brief in januari informeren.
 • 5. Geen nieuwe groep leerlingen in apart budget, maar er zal wel gesproken worden over de verdere ontwikkelingen mbt de groep EMB-leerlingen
 • 6. SWV die geld op de plank laten liggen: dat is volgens de staatssecretaris géén goed teken, zeker niet als niet alle kinderen een passende plek hebben en niet alle leerkrachten passende ondersteuning ontvangen. Inspectie gaat de inzet van middelen bespreken, de rekenkamer komt in het voorjaar met een rapportage hierover. SWV moeten wel een goed antwoord op de budgetten kunnen formuleren.
 • 7. Afstemming zorg-onderwijs. Problematiek wordt herkend, ook mbt inzet van middelen. Staatssecretaris stelt: “Je hoopt dat professionals er in goed overleg oplossingen voor bedenken!“
 • 8. Thuiszitters. Doorzettingsmacht wordt wettelijk geregeld. De basis is:  als kinderen leerbaar zijn moet er geen ontheffing art 5a worden verleend. In veel regio’s wordt daar al gezamenlijk met onderwijs naar gekeken. Maatwerk is geboden. Veel scholen en SWV weten niet wat de mogelijkheden zijn. “We zullen daar nogmaals aandacht aan schenken." Maatwerk moet wel binnen de huidige kaders van wetgeving plaatsvinden, dus voorlopig geen middelen doorschuiven naar particuliere instellingen.

Er komt een VAO. Een aantal kamerleden heeft al aangegeven met moties te zullen komen.
Wordt vervolg.