Nieuws Arbeidstoeleiding

Beoordeling beschut werk

Het ministerie van SZW stuurt ons het navolgende bericht:

Vanaf 1 januari 2017 kunt u zelf een beoordeling beschut werk bij UWV aanvragen

Aanleiding
De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunnen mensen zelf een advies beschut werk bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aanvragen. Voorheen kon alleen de gemeente een advies bij UWV aanvragen. Op het moment dat een persoon een positief advies beschut werk van UWV ontvangt, is de gemeente verplicht, onder bepaalde voorwaarden, deze persoon een beschut werkplek te bieden.

Verplichting voor gemeenten
In een ministeriele regeling wordt vastgelegd hoeveel beschutte plekken gemeenten moeten realiseren, als de behoefte zich voordoet. Over de exacte hoogte van deze aantallen vindt momenteel nog overleg plaats. Als er meer mensen zijn met een positief advies dan een gemeente beschut werkplekken beschikbaar heeft, kan het zijn dat er mensen op een wachtlijst komen. De gemeente kan dan mogelijk pas in het volgende jaar een beschutte werkplek aanbieden. In de tussentijd moet de gemeente wel, in overleg met de betrokken persoon, kijken wat de mogelijkheden zijn om vooruitlopend op een beschut werkplek alvast ergens aan de slag te gaan.

Beschut werk
Het instrument beschut werk zelf is niet nieuw, maar heeft altijd onderdeel uitgemaakt van de Participatiewet. Beschut werk is en blijft werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden en heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Waar deze dienstbetrekking wordt georganiseerd, is een keuze voor de gemeente.

Tot de doelgroep beschut werk behoren personen die niet in een reguliere baan kunnen werken maar uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Dit kunnen bijvoorbeeld personen vanuit de gemeentelijke doelgroep (ook niet uitkeringsgerechtigden (nuggers) en schoolverlaters) of personen met een UWV-uitkering zijn.

UWV blijft op basis van landelijke criteria (zie Besluit advisering beschut werk) beoordelen of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort. UWV verricht onderzoek naar de vraag of de persoon met arbeidsvermogen bij het verrichten van werkzaamheden is aangewezen op:

  • Een of meer technische of organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden gerealiseerd;
  • Permanent toezicht of intensieve begeleiding die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kan worden aangeboden.

Als uit het onderzoek van UWV blijkt dat de betreffende persoon aan ten minste één van deze twee landelijke criteria voldoet, wordt voor deze persoon aan de gemeente een positief advies beschut werk verstrekt. De gemeente is daarna verplicht deze persoon een beschut werkplek te bieden.

Informatie
Er is al veel informatie over beschut werk beschikbaar. Op bijvoorbeeld rijksoverheid.nl of samenvoordeklant.nl. Deze informatie wordt begin 2017 geactualiseerd. Met dit korte bericht stellen we u alvast op de hoogte van de wijzigingen.
In de bijlages vindt u informatie over het zelf beschut werk aanvragen. (Ook voor intermediairs.)

 

Zelf+beschut+werk+aanvragen_intermediairs.pdf

Zelf+beschut+werk+aanvragen.pdf