Nieuws Arbeidstoeleiding

Bruggen bouwen: een 'Work in Progress'

‘Bruggen Bouwen’ is een landelijk programma voor het verbeteren van de aansluiting en doorstroming van vso-leerlingen naar de arbeidsmarkt of het mbo (Entree of hogere niveaus). Op een of meer thema’s werken roc’s en vso samen in de regio. In de regio Zuid werken tien vso-scholen in een netwerk samen met de roc’s Gilde Opleidingen, Ter Aa en Summa College en regionale ketenpartners om ervaringen en kennis te delen.

Het doel van ‘Bruggen Bouwen’ is om doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, zo optimaal mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden via een vraaggericht opleidings-, validerings- en certificeringstraject. Belangrijk daarbij is de inzet van ECVET-methodiek en eenheden en gebruik van standaarden voor het valideren van leerresultaten.

ECVET staat voor European Credit System for Vocationale Education, oftewel een Europees transfersysteem voor leerresultaten in het beroepsonderwijs. ECVET moet mensen die beroepsonderwijs of volwasseneneducatie volgen in staat stellen om volledig gebruik te kunnen maken van de door hun behaalde leerresultaten, ongeacht hoe of waar deze resultaten in de Europese Unie (EU) zijn behaald.

Methodiekontwikkeling is een van de hoofdactiviteiten
In de programmalijn die betrekking heeft op arbeidstoeleiding wordt gebruik gemaakt van bestaande en bewezen ‘good practices’. In samenwerking met werkgevers werken projectteams aan het praktisch vormgeven van een kansrijke vraaggerichte arbeidsmarktuitstroom. Daarbij behalen leerlingen middels een ECVET-benadering waar mogelijk een (deel-)certificaat met een beoogd civiel effect. Werkgevers herkennen en erkennen het (deel-)certificaat, dat tevens zijn waarde houdt voor een mogelijk latere onderwijsroute in het mbo.
 
Praktijkervaringen en onderzoek wijzen uit dat werkgevers aan de onderwijskant zoveel mogelijk ontzorgd willen worden. Het projectteam draagt derhalve mede en nadrukkelijk zorg voor de herkenbaarheid en transparantie van procedures voor bijvoorbeeld validering en certificering.
 
Werkwijze: de meerwaarde van ECVET
In de setting van ‘Bruggen Bouwen’ worden kwalificaties of beroepsprofielen opgedeeld in wat wordt genoemd ‘behapbare’ (ECVET-)leereenheden. Wezenlijk is dat bij het project werkgevers vraaggericht de kwalificaties ‘leveren’ die in aanmerking komen voor het onderverdelen in blokken of opleidingsonderdelen, op basis van analyse van gevraagde leeropbrengsten en mogelijke (deel-)certificering voor afgeronde onderdelen van bestaande kwalificaties met inzet van ECVET. Over de uitvoering van en richtlijnen voor de validering in de ketensamenwerking (werkgever-opleider-ECVET-ondersteuningspunt en erkende EVC-aanbieder) worden afspraken gemaakt met betrokken examencommissies over het voldoen aan kwaliteitseisen.

Lees hier het gehele artikel.