Nieuws Passend Onderwijs

Estafette rond samenwerking onderwijs-jeugdhulp

Vanaf oktober 2016 organiseert de landelijke ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd 2016’ iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek aan een school, jeugdhulporganisatie of gemeente. Beleidsmedewerkers, coördinatoren van samenwerkingsverbanden, onderwijs- en gemeentebestuurders kunnen bij elkaar een kijkje in de keuken nemen, geïnspireerd raken en onderling kennis en ervaringen uitwisselen. Het doel is om van elkaar te leren en elkaar te helpen de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vorm te geven.

Inschrijven als duo
Een gecombineerde inschrijving van samenwerkingspartners (vanuit onderwijs, jeugdhulp en/of gemeente) heeft de voorkeur. Deelname is kosteloos.

Op vrijdag 27 janauri worden de volgende sessies aangeboden:
(Meer informatie over exacte tijden en locatie van de diverse sessie vindt u hier.)

Onderwijs en jeugdhulp verbonden in PO, VO en MBO (Utrecht)
In Utrecht en Stichtse Vecht wordt gewerkt volgens het kernpartnermodel. Dit betekent dat alle scholen voor PO en VO een team van kernpartners hebben op of verbonden aan de school. De kernpartners van de scholen zijn een leerplichtambtenaar, een gezinswerker van het buurtteam, een jeugdverpleegkundige en een begeleider vanuit het samenwerkingsverband. Vanuit dit model worden onderwijs en jeugdhulp verbonden. Het model is ook de basis om thuiszitten te voorkomen. De kernpartneraanpak voor het MBO is in ontwikkeling. Vragen die in de presentatie aan bod komen zijn: hoe organiseren we de ondersteuning in het PO (buurtteam), in het VO (stedelijk VO team) en hoe in het MBO (MBO jeugdteam)? Hoe verbinden we onderwijsondersteuning en jeugdhulp op school? Hoe zorgen we voor een doorgaande lijn in ondersteuning? Wat werkt goed in deze aanpak en wat zijn onze ontwikkelpunte?

Hoe krijgen en houden we zoveel mogelijk kinderen op het (speciaal) onderwijs in plaats van in zorgtrajecten of thuis? (Purmerend)
Om dit te realiseren hebben wij twee maatwerktrajecten ontwikkeld. Eén gericht op jonge kinderen van 3-8 jaar waarbij het van belang is de kinderen vroeg in beeld te hebben bij het ODC. Via een maatwerktraject ontwikkeld door de wisselwerking tussen begeleiders en leraren worden kinderen vaardigheden geleerd om op het speciaal onderwijs in te kunnen stromen. En één voor kinderen van 8-15 jaar. Dit traject, De Droomklas, is gericht op zowel jongeren die dreigen uit te vallen op speciaal onderwijs als op kinderen in zorgtrajecten waarin de inschatting is dat zij de potentie hebben om naar het speciaal onderwijs door te stromen. Hierin worden zorg, behandeling en onderwijs samengebracht om de kinderen te versterken en de mogelijkheden van het onderwijs op te rekken.

De Hoop ggz, Eleos en het Reformatorisch SWV VO bieden samen deeltijdbehandeling en scholing (Dordrecht)
Op deze speciale onderwijslocatie wisselen jongeren dagdelen behandeling af met dagdelen school. De jongere volgt de scholing op deze locatie voor de duur van de behandeling; de richtlijn daarvoor is drie maanden. De deeltijdbehandeling mét scholing staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts of van het jeugdteam en beperkt zich daarmee niet alleen tot scholieren van de betrokken scholen. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst, waarmee de verwijzende school verantwoordelijk blijft voor het onderwijs van de leerling. Terugkeer naar deze school van herkomst is de insteek van het traject. De voorbereiding hierop heeft een concrete plaats in de laatste weken dat de leerling in de voorziening onderwijs krijgt. De voorziening bestaat inmiddels ruim een jaar en de ervaringen zijn positief. Het kortdurende intensieve traject is effectief en zorgt in de meeste gevallen voor een terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Bovendien wordt (lang)dure(nde) jeugd- en volwassenezorg hiermee vaak voorkomen.