Nieuws Passend Onderwijs

Vragenlijst knelpunten en oplossingen Afwegingskader kinderen - invullen kan tót 23 januari

Voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (emb) zijn er problemen bij de toegang tot de Wlz. Dat constateren de Tweede-Kamerleden Van Dijk en Bergkamp in hun motie die op 22 maart 2016 is aangenomen. Ze pleiten voor een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen.

Daarnaast doen zich ook bij kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of psychiatrische problemen knelpunten voor bij de aanvraag van een Wlz-indicatie.
Om zicht te krijgen op deze problematiek laat het ministerie van VWS een onderzoek doen dat inzicht moet bieden in de knelpunten rondom de toegang tot zorg voor deze kinderen en de oplossingen en verbeteringen die mogelijk zijn. In gesprek met ouders, professionals en beleidsmakers hebben we diverse knelpunten geïnventariseerd. Met deze landelijke vragenlijst achterhalen we in hoeverre deze knelpunten daadwerkelijk in de praktijk worden ervaren. Deze vragenlijst is dus niet alleen bedoeld voor mensen die knelpunten ervaren maar ook voor mensen die geen knelpunten ervaren.
Ga hier naar de vragenlijst.

Deadline voor invullen enquete is opgeschoven naar 22 januari 2017. Stuur svp linkje voor invullen enquete zo mogelijk door naar ouders met WLZ-gerechtigde kinderen!!