Nieuws Arbeidstoeleiding

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2017 en 2018 bekend

Vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant melden we de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2017 (conform de ministeriële regeling) en de voorlopige aantallen ultimo 2018.

Met inwerkingtreding per 1 januari 2017 van de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute  (Stb. 2016, 519),  is het voor gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden  aan personen die daarop zijn aangewezen.

In het 4e lid van het gewijzigde artikel 10b van de Participatiewet is opgenomen dat bij ministeriële regeling het aantal te realiseren beschut werkplekken kan worden vastgesteld per gemeente. Deze aantallen zullen uiteindelijk in 2048 bij elkaar opgeteld overeenkomen met de aantallen in de raming en daarmee de financiering vanuit het Rijk. Bij de gepresenteerde aantallen is uitgegaan van een ingroeipad van 5 jaar, zodat gemeenten 5 jaar de tijd krijgen om het aantal plekken te realiseren waar ook in de financiering van de plekken en bij invoering van de Participatiewet vanuit is gegaan.

In de bijlage staan de aantallen per gemeente.

beschut+werkplekken+2017+en+2018.pdf