Nieuws Passend Onderwijs

Punten uit bedrijfsvoeringsoverleg

Het bedrijfsvoeringsoverleg Passend Onderwijs (Raden, OCW, LECSO) heeft weer een groot aantal onderwerpen ‘bij de kop genomen’.

  • Zo komen er landelijke bijeenkomsten rond financieel management binnen samenwerkingsverbanden.
  • Wordt er gewerkt aan een regeling rond ‘part-time-onderwijs’ (leerlingen ook voor minder dan 50% in te schrijven in onderwijs).
  • Komen er nadere afspraken over de administratieve lasten rond inschrijving en betaling bij tijdelijke plaatsingen.
  • Zijn er een tweetal handreikingen vanuit OCW, waarin allerlei maatregelen staan, die de flexibiliteit moeten verhogen om leerlingen op te kunnen vangen (Maatwerk po en Maatwerk vo).
  • Is er nadere informatie over het al dan niet heffen van BTW.
  • Zijn er nadere gegevens over de telling/bekostiging van ‘Nieuwkomers’.
  • Is het Wetsvoorstel Technische Wijzigingen passend onderwijs in het officiële circuit gebracht (uitvoeringstoets en daarna naar de Kamer).
  • Wordt er gewerkt aan de uitwerking van een paar aangenomen moties in het Kamerdebat van december (positie EMB, ontwikkelruimte voor so/sbo en vo/vso, financiën samenwerkingsverbanden).
  • Wordt er nog steeds geconstateerd dat de onderlinge verrekening in de so/vso-hoek bij ‘groei binnen de regio’ moeizaam verloopt.
  • Wordt er nog gewerkt aan een nieuwe notitie rond ‘risico-management’ voor samenwerkingsverbanden.

De meeste van deze punten komen terug in de Nieuwsbrief Passend Onderwijs.