Nieuws Passend Onderwijs

Invlechtingsbijeenkomsten

De afgelopen weken hebben weer twee landelijke bijeenkomsten plaatsgevonden rond de zogenaamde ‘invlechting’. Het ging om een bijeenkomst voor so/sbo en eentje over vo/vso. Er werden voorbeelden aan de orde gesteld, er was ruimte voor vragen en er komen een tweetal nieuwe handreikingen voor alle scholen. In deze handreikingen zijn antwoorden op de overblijvende vragen opgenomen van de landelijke bijeenkomst van vlak voor de zomer en is er informatie opgenomen van de jongste ervaringen vanuit een aantal ‘voorlopers’.

Het traject blijft overigens de afgesproken ‘lijn’ volgen: eerst kijken naar de ontwikkelingen in de regio, de concrete voorbeelden, de mogelijke knelpunten en vervolgens kijken of er wettelijke aanpassingen noodzakelijk zijn. Grootste knelpunten bij de vo/vso-trajecten bleken nog wel te zitten in de cao’s, de personele consequenties, het taakbeleid, de bevoegdheden. Voor de sbo/so-voorbeelden zijn er nu onderzoeksresultaten van een onderzoek door ondermeer prof. Dolf van Veen. Vanuit de landelijke voorbereidingsgroep zullen er ook ondersteuningsafspraken worden gemaakt voor regio’s, die dat willen. Het onderzoek van Dolf van Veen (mede ondersteund door LECSO) is te vinden op de site van de resultaten van onderzoek in het kader van ‘Evaluatie Passend Onderwijs’.