Nieuws Onderwijskwaliteit

Ouders krijgen instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP

De eerste kamer heeft op 7 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hiermee al akkoord.
Met de nieuwe wet, die is gebaseerd op een motie van kamerlid Ypma (PvdA) uit 2013, wordt het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief afhankelijk van de instemming van ouders. 

Dit handelingsdeel was voor het (voortgezet) speciaal onderwijs vooralsnog niet opgenomen in het OPP en wordt nu toegevoegd. Omdat de ondersteuning deel uitmaakt van het specifieke ondersteuningsaanbod van de speciale school wordt hier bedoeld de individuele ondersteuning van de leerling. Dit wetsvoorstel wordt vanaf 1 augustus van kracht.

De Raden hebben de aanpassing van dit wetsvoorstel eerder ontraden conform het advies van de Raad van state. De raden vrezen dat dit wetsvoorstel zal leiden tot meer bureaucratie en een verdere juridisering in het onderwijs.  

In de bijlage vindt u de handreiking OPP.

Model ontwikkelingsperspectiefplan versie april 2017.pdf