Nieuws Passend Onderwijs

Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs

Elk halfjaar verschijnt van het meerjarig evaluatieprogramma een samenvatting van de resultaten van passend onderwijs, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen, over de eerste ervaringen met de stelselverandering.

Daarin is gekeken naar de beleidsinstrumenten die zijn ingezet om de doelen van passend onderwijs te bereiken. Werken deze instrumenten (al) zoals bedoeld? Waar wel, waar niet, en hoe komt dat? Doen zich ergens knelpunten voor of nog onopgeloste vraagstukken, van welke aard? Waarover is men juist tevreden? Ook de beoogde effecten op stelselniveau komen aan bod: terugdringen van zoektochten voor ouders, terugdringen van thuiszittende leerlingen, een passende plek voor elke leerling en kostenbeheersing.

In de bijlage vindt u het gehele rapport.

Stand-van-zaken-EPO-Deel-2.pdf