Nieuws Algemeen

Algemene Ledenvergadering 8 maart

Woensdag 8 maart vond de jaarlijkse ALV van LECSO plaats. Er waren in 21 leden aanwezig. Het jaarverslag 2016 en het activiteitenplan 2017 werden zonder substantiële opmerkingen vastgesteld. Wel werd geconcludeerd dat mede in relatie tot de koers van LECSO voor de komende jaren er mogelijk andere keuzes gemaakt dienen te worden in de activiteiten die worden uitgevoerd. Jan Menting kondigde zijn vertrek als voorzitter aan en stelde tegelijkertijd Wim Ludeke voor als zijn beoogd opvolger.
 
In het tweede deel van de vergadering hield Bart van Kessel een verhaal over de ontwikkelingen rond anti-psychiatrie in Italië en de bredere internationale ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. Dit mede als opstap naar de discussie die volgde rond de koers voor LECSO de komende jaren.

Bart riep op vooral aan de slag te gaan, te experimenteren, te leren en te experileren voor de doelgroep kinderen en jongeren waarvan we weten dat die zowel onderwijs als zorg/jeugdhulp nodig zullen blijven hebben. Uit de discussie met de leden werd duidelijk dat er een opgave ligt voor de vereniging LECSO om de juiste manier te vinden om in gezamenlijke verantwoordelijkheid met onze belangrijkste partners PO- en VO-Raad, zowel de expertise-ontwikkeling en borging als de belangenvertegenwoordiging vorm te geven.  Daarbij zijn kwaliteit en toegevoegde waarde voor de leerlingen de  belangrijkste vertrekpunten.

Het bestuursverslag en de accountsverklaring liggen ter inzage op het bureau.