Nieuws Arbeidstoeleiding

Gedragscode 'Overstap naar MBO'

Met de Wet ”Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs” wil de minister van OCW de overstap voor jongeren naar het mbo verbeteren en de positie van de aankomende mbo-student versterken. Om deze wet in de praktijk te effectueren, hebben PO-raad, VO-raad, MBO-Raad, VNG en Ingrado een gedragscode (Code of Conduct) opgesteld. Hiermee geven zij een intentieverklaring af. Een intentie tot afstemming en samenwerking in het overstapproces van jongeren naar het mbo.

Het doel van deze gedragscode is te komen tot een sluitende aanpak waardoor jongeren die dreigen uit te vallen tijdens het overstapproces naar het mbo, in het vizier zijn en blijven, en begeleid worden naar (passend) onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. PO-raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado erkennen met deze code of conduct het belang van samenwerking en gaan ervan uit dat in alle regio’s samenwerkingsafspraken tot stand zullen komen. Samenwerking tussen scholen, instellingen en gemeenten, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau, is een voorwaarde voor een sluitende aanpak.

De code of conduct kan dienen als een evaluatie instrument waar regionale samenwerking al prima tot stand is gekomen.  In andere regio’s waar samenwerking nog gestalte moet krijgen kan men de gedragscode als start- of inventarisatie instrument hanteren. We streven er naar dat de voorzitters van de Raden op korte termijn de gedragscode kunnen ondertekenen.