Nieuws Onderwijs en Zorg

Werkwijzer Jongeren beschrijft alle stappen op weg naar participatie

Hoe ondersteun je jongeren naar maatschappelijke participatie in de vorm van werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er voor nodig om ze te bereiken en je een beeld te vormen van wat ze willen en kunnen? En hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan? De Werkwijzer Jongeren laat zien wat professionals het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook die jongeren die uit beeld dreigen te raken.

Korte samenvatting
De Werkwijzer Jongeren schetst de achtergronden van jongeren buiten beeld en geeft tips om ze outreachend te bereiken. En laat zien hoe je ze met effectieve gespreksvoeringstechnieken aan het denken kunt zetten over hun eigen toekomst. Ook gaat de werkwijzer in op het in beeld brengen van wat een jongere wil en kan. Daarmee kunnen professionals jongeren helpen hun eigen toekomstplan te maken.

Op basis van hun willen en kunnen zijn vier soorten jongeren te onderscheiden. Parallel daaraan zijn er ook vier soorten interventiestrategieën waaruit de professional een keuze kan maken. Als de interventiestrategie aansluit bij het beeld dat de jongere heeft van zichzelf is het resultaat meestal effectief. Zo niet dan ontstaat weerstand, stagnatie en uitval. De werkwijzer laat zien hoe professionals interventies goed kunnen afstemmen op een jongere. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het Subjectief Logisch Interventie Model (SLIM).

Meer informatie over de Werkwijzer Jongeren vindt u hier.