Nieuws Onderwijskwaliteit

Website Landelijk model doelgroepen online

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Het doelgroepenmodel is op initiatief van zeven onderwijsinstellingen voor (v)so ontwikkeld samen met CED-groep en SLO. Op dit moment wordt er nog niet volgens een gestandaardiseerde manier gewerkt. Dit bemoeilijkt de communicatie met stakeholders zoals Inspectie, samenwerkingsverbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het landelijk model doelgroepen verbetert deze communicatie. Tevens verbetert het de communicatie met ouders. Door het landelijk model doelgroepen en de onderliggende instrumenten is de school in staat een goed beeld te schetsen van waar de leerling staat en wat het toekomstperspectief is.

Op de website doelgroepenmodel.lecso.nl vindt u alle informatie hierover. De website blijft continu in ontwikkeling en de meest up-to-date informatie komt daar beschikbaar.