Nieuws Onderwijs en Zorg

Zorglandschap

Vanuit de VNG is samen met de jeugdhulpaanbieders een programma ontwikkeld met de naam: ‘zorglandschap’. Het gaat om het organiseren van jeugdhulp als bovenregionale voorziening, binnen de verschillende gemeenten. Ook vanuit onderwijs hebben we aansluiting gezocht met dit programma, aangezien onze (v)so-scholen ook ‘bovenregionale voorzieningen’ zijn.

Doel van het programma is om gemeenten en zorgaanbieders goed inzicht te geven in de specialistische jeugdhulp en de beschikbaarheid binnen de regio. Het gaat uit van regionale partnerschappen tussen jeugdregio’s (42 stuks) en bovenregionaal opererende voorzieningen. Het partnerschap vertaalt zich in de totstandkoming van meerjarige, dynamische contracten op regionaal niveau. Bij de gesprekken in de jeugdregio’s proberen we als onderwijs ook zo veel mogelijk aan te sluiten.

Bij de regeling, welke gemeente nu verantwoordelijk is voor de jeugdhulp, is het convenant ‘woonplaatsbeginsel’ gesloten bij de VNG. Veel gemeenten vinden het nog ingewikkeld om bij een casus te bepalen, welke gemeente nu (financieel) verantwoordelijk is. Knelpunten lagen er nog bij: verhuizingen tijdens de behandeling, ingewikkelde gezagskwesties en kosten van kinderen met instellingsvoogdij. Dit convenant probeert dit op te lossen. De jeugdregio’s krijgen het convenant nu ter ondertekening voorgelegd.