Nieuws Onderwijs en Zorg

Mytyl/tyltyl en categorie-bepalingen

Afgelopen week vond een gesprek plaats tussen Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) en een aantal directeuren/bestuurders van mytyl/tyltylscholen over ervaren problemen met de categorie-bepalingen en gevolgen voor expertise/personele zaken (sociale plannen, rddf-plaatsingen e.d.).

Al eerder waren de gevoelde problemen geïnventariseerd samen met OCW. In dit gesprek ging het met name om de inzet van de PO-Raad op deze problematiek. Het betrof uiteindelijk een viertal punten:

  • overleg met de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden
  • verzamelen van data, die bruikbaar zijn bij het objectief bepalen van de problematiek (TLV-niveaus, financiële kengetallen, trends, gevolgen voor de regio etc.)
  • werken aan onbekendheid, informatiebehoefte van doelgroepen/kinderen
  • inzet van begeleidingscommissie vanuit de stuurgroep (V)SO in de transities bij problemen in de regio.

Nadruk zal gelegd worden op de doorontwikkeling van het ‘doelgroepenmodel’ naar categorieën en mogelijk naar ‘kostprijs’ (in samenwerking met de samenwerkingsverbanden) en mogelijk op specifieke behandeling van de EMB-groep in relatie tot passend onderwijs.
Ook kwam het verzoek aan de orde vanuit de deelnemers, om een tijdelijk budget in te zetten om de huidige problemen (expertise/personeel) op te kunnen vangen en tijd te krijgen om goede afspraken te maken tussen (v)so-besturen en samenwerkingsverbanden. Er wordt een plan gemaakt met een ‘kort tijdpad’. Het verslag wordt toegezonden aan alle betrokken directies/besturen.