Nieuws Onderwijs en Zorg

Nieuw op te richten Kennispraktijknetwerk ZMOLK-Zuid Bijeenkomsten 20 september

Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek (zmolk'ers) vraagt om een integrale aanpak. De vragen van zmolk'ers beperken zich immers niet tot de schoolomgeving; ze betreffen alle leefgebieden, de klok rond. De wetgeving rondom passend onderwijs en de nieuwe Jeugdwet (ingevoerd in resp. 2014 en 2015) bieden kansen om de kwaliteit van die gezamenlijke inzet te vergroten. Ook voor die jongeren die niet altijd even makkelijk zijn met leren en gedrag, en daardoor snel tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Snel overvraagd en overprikkeld raken en vragen om een specifieke begeleidingswijze.

Om deze complexe vragen te kunnen beantwoorden blijkt samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp noodzakelijk. In onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s) krijgt deze benodigde samenwerking bij uitstek vorm. Zeker wanneer interdisciplinair en vanuit gelijkwaardigheid wordt gewerkt. De gebundelde ondersteuning in OZA’s zijn voor deze leerlingen essentieel om kans te maken op een passende onderwijsplek en hopelijk daarmee een passende toekomst.

In elke regio en op landelijk niveau wordt gewerkt aan de versterking van de zeer gewenste samenwerking in onderwijs-zorgarrangementen voor zmolk'ers. Inmiddels zijn een basisaanpak, een competentieprofiel, een ontwikkelmodel OZA in 5 stappen en meerdere andere handreikingen in samenwerking met veld van jeugdhulp en speciaal onderwijs ontwikkeld.

Met behulp van deze hulpmiddelen en handreikingen zijn op 3 plaatsen in Nederland Kennispraktijknetwerken Zmolk ingericht. De werkbijeenkomsten hiervan werden door alle betrokkenen zeer gewaardeerd en hebben een positief effect in het dagelijkse werk met de kinderen en jongeren, in de organisatie van de OZA’s en op beleids- en bestuurlijk niveau.

Op basis van deze positieve ervaringen is besloten een vierde netwerk in te richten en wel in het zuiden van het land, bedoeld voor Limburg en Brabant. Op 20 september 2017 worden hiervoor twee informatiebijeenkomsten gehouden. Een voor professionals en een voor directie/management/stafleden.
Locatie Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, 5709AE Helmond.

LECSO, Vobc en Nji wil betrokkenen van harte uitnodigen om zich aan te melden voor dit Kennispraktijknetwerk Zuid.
De uitnodiging is als bijlage toegevoegd.

Aanmelden Professionals: klik hier.
Aanmelden Directie/management/staf: klik hier.
 
 

info kennispraktijknetwerk ZUID 2017.pdf