Nieuws Passend Onderwijs

Samenwerking onderwijs in geslotenheid en in residentiële instellingen en samenwerkingsverbanden po en vo

De handreiking Samenwerking onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden PO en VO is uitgebreid. Aan de handreiking is een stappenplan toegevoegd op basis waarvan scholen die zijn verbonden aan residentiële instellingen samen kunnen werken met de samenwerkingsverbanden wanneer een leerling de school op de instelling instroomt en wanneer de leerling na verblijf in de instelling de school verlaat en moet instromen op een andere school. Hierdoor wordt het mogelijk dat de leerling een ononderbroken schoolloopbaan houdt.

Bij deze in- en uitstroom uit een school bij een residentiële instelling is het belangrijk om ook goede afspraken te maken met de school van herkomst van de leerling. Dit kunnen afspraken zijn over een doorlopende leerlijn in het onderwijsprogramma van de leerling of over een goede overdracht van de leerling gegevens.

Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling die maar kort op de instelling zal verblijven, blijft ingeschreven op de school van herkomst. Het gaat dan om een verblijf dat korter dan 3 maanden duurt. De onderwijstijd die de leerling doorbrengt op de school bij de residentiële instelling telt mee voor de onderwijstijd op de school van herkomst.

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan deze mogelijkheid. De eerste voorwaarde is dat er een overeenkomst moet worden gesloten tussen de school van herkomst en de ontvangende school. Hiermee is duidelijk waar en wanneer de leerling onderwijs volgt. In bijlage 1 vindt u een voorbeeld van een overeenkomst die tussen beide scholen gemaakt moet worden.

De tweede voorwaarde is dat de beide scholen onderling afspraken maken over een onderlinge verrekening van de financiën. Meestal wordt hierbij uitgegaan van een bedrag per week dat het bevoegd gezag van de school van herkomst aan het bevoegd gezag van de school die is verbonden aan de residentiële instelling betaalt. In bijlage 2 treft u een door de PO-Raad opgestelde handreiking aan voor de bekostiging van deze leerlingen.  

 

 

Bijlage 1 modelovereenkomst.docx

Bijlage 2 kostenberekening.docx

Rapportage van de werkgroep.pdf