Nieuws Passend Onderwijs

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 Ministerie van OC&W

De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bedrijfsvoering, hun bestedingen en hun beleid. Dit jaar heeft de Rekenkamer bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap specifiek gekeken naar passend onderwijs.
In het bijgevoegde rapport staan in hoofdstuk 1 de belangrijkste conclusie. Hoofdstuk 5.1 gaat over passend onderwijs.

Hieronder de belangrijkste conclusies en aanbevelingen

De hoofdconclusie van het onderzoek is: Zicht op besteding middelen passend onderwijs is niet verbeterd
"In augustus 2014 is ‘passend onderwijs’ van start gegaan. Passend onderwijs is erop gericht dat leerlingen in het onderwijs extra ondersteuning krijgen als zij die nodig hebben. Hun eventuele beperkingen staan daarbij minder centraal dan hun mogelijkheden. Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld nodig zijn als kinderen zich heel moeilijk kunnen concentreren, of als zij een lichamelijke beperking hebben.
In 2016 gaf het Ministerie van OCW 2,40 miljard euro uit aan passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeksvraag van de Rekenkamer was, waaraan het onderwijsveld deze financiële middelen besteedt. In het primair en voortgezet onderwijs is een belangrijke rol weggelegd voor samen- werkingsverbanden passend onderwijs. Daarin werken schoolbesturen samen aan de realisatie van een dekkend ondersteuningsaanbod voor leerlingen."

De overige conclusies zijn

  • Hoewel een van de doelen van passend onderwijs was dat transparanter zou worden waaraan de gelden voor leerlingenondersteuning worden besteed is het zicht op de besteding desondanks niet verbeterd.
  • Verwachting meer transparantie door horizontale verantwoording niet uitgekomen
  • De interne checks and balances in de samenwerkingsverbanden zijn al met al zwak ontwikkeld.
  • Gebrekkig zicht op hoeveel leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en krijgen
  • Door gebrekkig inzicht komen ongewenste ontwikkelingen mogelijk niet aan het licht
  • Zicht op onderwijsinvesteringen niet beter

Aanbevelingen
"Wij bevelen het Ministerie van OCW aan om de verantwoording over passend onderwijs te versterken:

De samenwerkingsverbanden zouden inzichtelijk moeten maken waar het geld aan is 
besteed en tot welke resultaten voor de leerlingen dit heeft geleid. Deze informatie moet voor alle partijen (leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen) openbaar zijn: dat versterkt de checks and balances. Standaardisatie en uniformering zouden daarbij bijdragen aan het inzichtelijk maken waar op effectieve en doelmatige wijze resultaten worden behaald. 


De jaarverslagen en verantwoordingsstukken van de samenwerkingsverbanden zouden informatiever, eenduidiger en dus vergelijkbaarder moeten worden. Dat kan door de regels voor de jaarverslaggeving aan te passen en samenwerkingsverbanden te vragen zich specifiek te verantwoorden over onderwerpen die voor passend onder- wijs belangrijk zijn en die inzicht geven in de doelbereiking van dat beleid, en die onderwerpen in de regels voor de jaarverslaggeving te benoemen. We bevelen ook aan, te verduidelijken in welke gevallen een ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld. Verder zouden schoolbesturen verplicht moeten worden zich in hun jaar- verslag te verantwoorden over hoe zij de gelden besteden die het samenwerkingsver- band aan hen doorbetaalt, en zou de instellingsaccountant dit punt in zijn controle moeten meenemen."

0058 AR VO OCW_WR.pdf