Nieuws Arbeidstoeleiding

Ict-voorziening vroegtijdig aanmelden mbo op de tekentafel

Een stuurgroep en een projectgroep van de VO-raad, MBO Raad, PO-raad, VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW zetten de eerste oriënterende stappen naar een ict-informatiesysteem dat nodig is om de wet 'vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' te vertalen naar de praktijk. Het systeem moet een voorziening worden gebaseerd op de wensen van het onderwijsveld zelf.

V(s)o-scholen moeten door de wet aangeven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moeten vervolgens de status van deze leerlingaanmeldingen na 1 april melden aan de v(s)o-school en in sommige gevallen de gemeente. Een nieuwe ict-voorziening faciliteert de gegevensoverdracht tussen v(s)o-scholen, mbo’s en gemeenten bij de overstap van v(s)o-leerlingen naar het mbo.

De projectgroep heeft inmiddels een marktverkenning (privaat en publiek) afgerond en uitgewerkt in een voorstel voor een ict-voorziening. De leerlinggegevens worden uitgewisseld in de bestaande administratiesystemen van de onderwijsinstellingen en gemeenten. Een centrale opslag van gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt.

Administratieve lasten voor scholen beperken
De VO-raad zet zich in om de administratieve lasten van deze wet zo veel mogelijk te beperken. Om het effect van het voorstel in de praktijk in te kunnen schatten wordt tot de zomer een veldverkenning uitgevoerd. Tijdens de veldverkenning worden gesprekken gevoerd met gemeenten, RMC regio’s, MBO-instellingen en v(s)o-scholen.

Planning invoering
De wet 'vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' regelt dat jongeren die zich voor 1 april aanmelden en over de juiste vooropleiding beschikken het recht krijgen om toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van hun keuze. De wet verplicht scholen en instellingen per 1 april 2018 om beperkte gegevens over aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. De verplichting om gegevens van aangemelde leerlingen terug te koppelen aan v(s)o-scholen zal naar verwachting een jaar later gelden na de afronding van een pilot.

zie ook het bericht over de voorlichtingsbijeenkomsten