Nieuws Expertise

Nieuw onderzoeksprogramma ‘Gedrag en (passend) onderwijs’

Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek en reviews naar ‘gedrag en (passend) onderwijs’. Leraren, in primair en voortgezet onderwijs, vinden passend onderwijs vaak een belasting. Vooral de omgang met en aanpak van leerlingen met probleemgedrag vinden zij moeilijk.

Volgens praktijkdeskundigen zou dit vraagstuk vanuit vier perspectieven nader moeten worden onderzocht:

  •     Het perspectief van de schoolcultuur.
  •     Het toekomstperspectief van de leerling.
  •     Het perspectief van de leraar wat betreft de speciale onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
  •     Het perspectief van de leerling met speciale leerbehoeften zelf.

Heb je als school goede contacten met wetenschappers op dit terrein en heb je specifieke onderzoeksvragen, schroom niet om samen met deze onderzoekers een voorstel in te dienen. De call for proposals bevat een inhoudelijke uitwerking van deze perspectieven en nadere richtlijnen voor het opstellen van een onderzoeksaanvraag.
De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 4 juli 2017, 14:00 uur
De deadline voor indienen van uitgewerkte aanvragen is 10 oktober 2017, 14:00 uur

Concrete kennis voor het onderwijs
Het ministerie van OCW stelt de middelen beschikbaar voor dit onderzoeksprogramma. Er kunnen verschillende soorten praktijkgerichte studies worden uitgevoerd gedurende meerdere jaren. De studies dienen concrete kennis, inzichten en producten op te leveren waarmee het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag kan worden verbeterd.

Binnen dit programma kunnen, door scholen voor primair of voortgezet (speciaal) onderwijs samen met onderzoekers, aanvragen worden ingediend voor:
    •    kortlopende praktijkgerichte projecten met een looptijd van maximaal 18 maanden (maximaal 100.000 euro)
    •    praktijkgerichte thematische overzichtsartikelen met een looptijd van maximaal 7 maanden (maximaal 50.000 euro)

Meer informatie over dit onderzoeksprogramma vindt u op de NWO-financieringspagina.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bij Linda Sontag (secretaris NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek) via ppo@nro.nl.

Houd ons op de hoogte
Indien u een onderzoekvraag bij NRO indient, wilt u dan ook even aan ons als LECSO uw vragen/voorstellen doorgeven; dan kunnen we hier en daar nog wat ‘screenwerk’ of ‘verbindingswerk’ verrichten. Zo optimaal mogelijk onderzoek doen en gebruik maken van de resultaten, is uiteindelijk ons gezamenlijke belang.