Nieuws Onderwijs en Zorg

Ontwikkelingen Onderwijs en Zorg

Op het terrein van de verbinding onderwijs en zorg zijn er de laatste tijd wat ontwikkelingen geweest. Bij twee regio-bijeenkomsten in Haarlem en Breda stond de volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we zo goed mogelijk passende zorg toevoegen aan het onderwijs?' De eerste resultaten van die bijeenkomsten zijn samen met het NJI en met de ministeries van OCW en VWS geïnventariseerd. Hierna is er nog overleg geweest met zorgkantoren en ziektekostenverzekeraars.

De komende tijd proberen we een aantal oplossingsrichtingen te leveren op de volgende groepen knelpunten:

  • bovenregionaal verzorgingsgebied (veel gemeenten, meerdere samenwerkingsverbanden, overlappen van regio’s etc.)
  • wettelijke kaders (onderwijs, jeugdhulp, WLZ, ZVW met eigen complexiteit: welke ondersteuning, wie is leidend, hoe afstemmen)
  • collectief vs. individu (school gaat uit van groepen/klassen – de zorgsystemen van het individu: hoe past dit op een benadering van het kind op de school ?)
  • eindverantwoordelijkheid en ouderondersteuning (gesprek tussen school, gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar ontbreekt nog veelal). In de oplossingsrichtingen zoeken we het in het proces, in de financiering en in de organisatie.