Nieuws Passend Onderwijs

Tripartiete akkoord

Vanuit de begeleidingscommissie voor het Tripartiete akkoord bestaat de indruk, dat op het moment van aflopen van dit akkoord (31 juli 2017) er nog niet in alle regio’s sprake is van goede en sluitende afspraken over personeel en expertise. In veel regio’s is dat overigens wel het geval!

De commissie heeft aan de besturen (Raden, Bonden, OCW) een voorstel gedaan, om met name in de slotfase nog eens kritisch te kijken naar de afspraken (of: ‘niet-afspraken’) in de verschillende regio’s. En om de Onderwijsinspectie in te schakelen in die gevallen, waarin de boel nog niet goed is geregeld.

Het akkoord zelf zal hoogstwaarschijnlijk niet worden verlengd. Ook de resultaten van onze Monitor (dank voor het invullen) kunnen daarbij van dienst zijn. Wel (en dat staat ook in het voorstel) kan er mogelijk nog gekeken worden naar formele mogelijkheden om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van so/vso-besturen én besturen van samenwerkingsverbanden nog voort te laten bestaan.