Nieuws Onderwijskwaliteit

Evaluatie nieuwe onderzoekskader

Op 9 juni 2017 evalueerden een aantal bestuurders van (v)so-scholen en afgevaardigden van de inspectie hun ervaringen  met het nieuwe onderzoekskader van de inspectie dat op 1 augustus 2017 van kracht zal worden.  Deze bestuurders hadden het afgelopen jaar deelgenomen aan een pilot met het nieuwe, bestuursgerichte toezicht. De ervaringen zijn vastgelegd in het rapport Naar vernieuwd toezicht, dat als bijlage is bijgevoegd. Ook het verslag van de bijeenkomst is hier bijgevoegd

Vernieuwd toezicht: Effectief toezicht voor beter onderwijs
De inspectie ziet mogelijkheden voor verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt zowel voor het geringe aantal zwakke scholen/opleidingen als voor scholen en opleidingen die al voldoende zijn. Ook die laatste groep kan zich immers verder verbeteren. Vanaf 1 augustus staan daarom vragen zoals
“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” centraal bij toezicht op het onderwijs. Het toezicht door de inspectie begint en eindigt bij het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit.

De kern van het vernieuwde toezicht bestaat uit vier onderdelen:

  • Waarborgen van basiskwaliteit. Net zoals in de oude situatie blijven we de basiskwaliteit van het onderwijs waarborgen.
  • Stimuleren tot beter. We willen actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en scholen/opleidingen, en hen stimuleren de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen.
  • Eenduidig toezicht en op maat. In het toezicht sluiten we zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van bestuur en school. Het schoolplan vervult in po, vo en so een spilfunctie.
  • Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Daarom komen bestuur en scholen/opleidingen in het vernieuwde toezicht samen in beeld

Verslag pilotbijeenkomst inspectie d.docx

Vernieuwd_Toezicht.pdf