Nieuws Passend Onderwijs

Onderzoek welbevinden leerlingen bij verwijzing naar of terugverwijzing van so

Vanuit LECSO hebben we aan de Kennisrotonde de vraag gesteld in hoeverre de verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het terugverwijzen naar het regulier onderwijs effect heeft op het welbevinden van deze leerlingen? Helaas is er weinig of geen onderzoek beschikbaar dat hier uitsluitsel over kan geven.

De conclusie van De Kennisrotonde luidt: 'De beleving van leerlingen wanneer zij overstappen van regulier onderwijs naar speciaal onderwijs blijkt niet specifiek onderzocht en de onderzoeksbevindingen over het welbevinden van zorgleerlingen in het algemeen lijken soms tegenstrijdig te zijn. Dit zou volgens Ruijs en Peetsma (2009) kunnen liggen aan het feit dat veel onderzoek naar speciaal onderwijs kleinschalig, kwalitatief onderzoek betreft. De doelgroepen die binnen de verschillende onderzoeken aan bod komen, verschillen nogal in de aard en niveau van de beperkingen/onderwijsbehoeften, waardoor het lastig is algemene conclusies te trekken en de resultaten te generaliseren. Veel informatie is beschikbaar over ontwikkelingen in schoolprestaties, schoolloopbanen, en de aansluiting met de arbeidsmarkt van leerlingen met een beperking in het Nederlandse onderwijs maar minder over de beleving van leerlingen zelf.

Onderzoek naar het welbevinden van zorgleerlingen in het regulier onderwijs (die nog niet zijn verwezen) en in het speciaal onderwijs (die daar mogelijk al heel lang verblijven) laat zien dat vermoedelijk leerlingen met specifieke leerstoornissen of gedragsmoeilijkheden in het regulier onderwijs een lager welbevinden rapporteren doordat zij zich anders dan bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperkte leerlingen vergelijken met de “gemiddelde” leerling.

In de bijlage is het gehele antwoord van De Kennisrotonde op onze vraag weergegeven.


AN-KR.VRAAG-182-Antwoordformulier-100617-0004-24.pdf