Nieuws Passend Onderwijs

Symbiose-overeenkomst so en vso

Symbiose houdt in dat een leerling die ingeschreven staat op het (voortgezet) speciaal onderwijs gedeeltelijk onderwijs kan volgen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of in een instelling voor educatie en beroepsonderwijs. Scholen sluiten hiervoor onderling een symbioseovereenkomst. Door de invoering van passend onderwijs zijn er meer mogelijkheden om maatwerkarrangementen met symbiose af te spreken.

Afspraken over programma en bekostiging
Bij symbiose maken het regulier en speciaal onderwijs onderling afspraken over het programma en de bekostiging en leggen die vast in een symbioseovereenkomst. Voorheen moest een leerling minimaal 3 uur per week les krijgen in het regulier onderwijs en moest een overeenkomst voor ten minste 2 jaar worden gesloten. In de AMvB passend onderwijs is opgenomen dat deze voorwaarden niet meer gelden.

Symbiose in het voortgezet speciaal onderwijs
Sinds de invoering van de Wet kwaliteit (v)so op 1 augustus 2013 kan een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) een deel van het onderwijs laten uitvoeren op een andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor symbiose met een reguliere school voor primair of voortgezet onderwijs, in het speciaal basisonderwijs, of instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Hier vindt u meer informatie over de symbiose-overeenkomst.
De symbiose-overeenkomst voor vo/vso vindt u hier. Deze is ook te gebruiken voor overeenkomst tussen po- en so-scholen