Nieuws Algemeen

Aangesloten lidmaatschap voor vso-besturen van de VO-Raad

De VO-Raad had onlangs vso-besturen uitgenodigd, om te praten over de mogelijkheid om ‘aangesloten lid’ te worden van de VO-Raad. Dat is mogelijk geworden doordat de leerlingengroep van het speciaal onderwijs inmiddels wettelijk is ingedeeld in een so/po-deel en een vso/vo-deel (met bekostiging van de zware ondersteuning via de samenwerkingsverbanden po en vo). En er binnen de ontwikkelingen van ‘invlechting/doorontwikkeling’ meer verbinding ontstaat tussen vso (met name diplomagericht en arbeidsgericht) en vo.

Formeel/statutair zit een ‘werkelijk lidmaatschap’ er nog niet in (is overigens wel het doel), maar men kan in ieder geval gebruik maken van alle ondersteunings- en belangenbehartigingsfaciliteiten van de VO-Raad. Een gering aantal vso-bestuurders maakte gebruik van de uitnodiging.

Er is weer gesproken over de inzet en het uiteindelijke beeld van de invlechtingsoperatie. Nu gericht op volgen en stimuleren van voorbeelden in het veld, met het oog op het uiteindelijk bezien of er wetswijziging nodig is. In de discussie kwam als een soort resultante naar voren: het zou logisch zijn, dat er een vorm komt waarbij de belangen van alle kinderen in de vo-leeftijd (in welke onderwijssoort dan ook) eenduidig worden behartigd door één partij (de VO-Raad). Daarna zou bekeken kunnen worden, wat dan de gewenste relatie is tussen de vso-scholen en de Wet Voortgezet Onderwijs. In wezen een soort ‘2-snelheden-aanpak’. Een kleine groep, waaronder een bestuurder van LECSO, gaat de lijn verder uitwerken. Er volgt nog een landelijke bijeenkomst, waarin deze thematiek weer aan de orde komt.