Nieuws Passend Onderwijs

Taakstelling banenafspraak niet gehaald

Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs hebben tot op heden 3.600 extra banen extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van UWV (DGR). Het gaat dan om mensen die niet in staat zijn zelfstandig het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen. Met dit aantal is de afspraak voor 2016 (6500 banen) niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die eind juni 2017 openbaar zijn gemaakt door het ministerie van SZW.

Zie voor het volledige persbericht de bijlage.

Quotumwet
Het kabinet heeft op 30 juni besloten de procedure voor besluitvorming over het activeren van de Quotumwet in gang te zetten. Als de Quotumwet geactiveerd wordt, zullen werkgevers individueel worden aangesproken op het realiseren van banen. Werkgevers die onvoldoende nieuwe banen (gemeten in verloonde uren) laten invullen door mensen met een arbeidsbeperking, lopen het risico dat zij na activering van de wet een quotumheffing moeten betalen. Het Verbond van Sectorwergevers in de overheid zal, mede namens het primair onderwijs, hierover het gesprek aangaan met SZW. Op dit moment is nog niet te zeggen of, wanneer en hoe de Quotumwet precies in werking treedt.

Kansen voor onze VSO leerlingen
Elders op onze website en in onze nieuwsbrief van juli 2017 hebben wij een nieuw project "Ingeschakeld" aangekondigd. Klik hier Doel is leerlingen uit vso en pro rechtstreeks te koppelen aan werkgevers in de regio.  Ook werkgevers in het primair en voortgezet onderwijs horen hier bij. De PO-Raad zal bij dit project aanhaken om met name een rechtstreekse verbinding tussen (uitstromende)  vso-leerlingen en werkgevers in het primair onderwijs te realiseren.  Er zijn al goede voorbeelden bekend van vso-jongeren die via een stage in het regulier onderwijs een baan hebben verkregen.  Dat kan uiteraard starten met stageplaatsen in het primair onderwijs , maar zeker ook op de So en VSo scholen. Al onze schoolbesturen zullen aan de doelstellingen uit de banenafspraak moeten voldoen. Kortom: Volop kansen voor onze vso-jongeren.


20170630_berichttweemeting_JB.pdf