Nieuws Passend Onderwijs

Algemeen Overleg nav Voortgangsrapportage passend onderwijs

Woensdag 5 juli vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Voortgangsrapportage passend onderwijs plaats. Hieronder een verslag van de belangrijkste punten uit dit overleg. In de bijlage vindt u het woordelijke verslag.

Toezicht
SP en SGP gaven aan de motie Becker (onafhankelijk toezicht) vorige week niet te hebben ondersteund, omdat ze bang zijn voor extra toezichtslaag of institutie. Dekker geeft aan dat dit zeker niet zijn bedoeling is, maar hij ziet wel dat belangen bij samenwerkingsverbanden nu in de praktijk botsen. Daarom vindt hij dat er nagedacht moet worden over gedragscodes. Hij belooft om in het najaar in de voortgangsrapportage terug te komen hierop.

Verder vindt Dekker dat de uitkomsten van het rapport van ARK vragen om goede verslaglegging van samenwerkingsverbanden, daarom hij wil hij tot gestandaardiseerd model van verslaglegging komen (motie Beertema). Op aanvraag van de SP neemt hij hierin ook mee dat een samenwerkingsverband moet beargumenteren waarom er geld op de plank ligt (is niet fout, maar argumentatie ontbreekt nu vaak).

Vaststellen minimale basisondersteuning
Meerder Kamerleden vragen om het vaststellen van een minimaal niveau van basisondersteuning, GL en SP overwegen een motie die dit moet regelen. Dekker heeft hier zijn vraagtekens bij omdat je volgens hem niet veel verder komt dan een globale beschrijving en omdat de inspectie heeft aangetoond dat het niet altijd leidt tot gewenste duidelijkheid. Maar omdat er veel vraag naar is, is hij bereid om nadere analyse uit te voeren naar minimale basisondersteuning, zonder dat dat een doel op zich wordt. Hij roept iedereen die een goed voorstel heeft op om dit te laten zien.

EMB
Meerdere Kamerleden (vooral Van Meenen) vragen ook om uitzondering in de bekostiging voor EMB-kinderen. Dekker geeft aan hier altijd terughoudend in te zijn geweest, omdat de doelgroep, in tegenstelling tot cluster 1 en 2, niet goed afgebakend kan worden. Maar na de vele vragen hierover, zegt hij toe om te gaan kijken of de doelgroep niet toch afgebakend kan worden en wat de voor- en nadelen zijn als het dan vervolgens financieel verschot wordt. Hij ziet daarin niet automatisch een oplossing, maar wel goede informatie voor een verdere discussie.

Verevening
Ook hier maakten veel Kamerleden melding van. Dekker erkende dat dit onderwerp vaak terugkomt, maar hij vindt dat er een te wisselend beeld is om conclusies uit te trekken.
 
Verder ging Bisschop nog even in op de achterstandsmiddelen. Dekker geeft aan dat hij op advies van sectorraden en VNG wacht met de invoering van de nieuwe indicator. ‘Zij willen praten, maar alleen als er nu meer geld komt’. Dat is aan een nieuw kabinet. Maar als de Kamer met een meerderheid komt om het nu te regelen, dan is hij daartoe bereid.

Dekker zegde verder toe aan het einde van dit jaar het wetsvoorstel doorzettingsmacht ter internetconsultatie aan te bieden.
 

Verslag_AO_VOortgangsrapportage_passend_onderwijs.pdf