Nieuws Onderwijskwaliteit

Gezamenlijk PvE voor Leerlingvolgsysteem

LECSO is in samenwerking met een aantal so-besturen en Kennisnet bezig om een eenduidig leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs te realiseren. Daarvoor is een eenduidige Programma van Eisen opgesteld. In het bijgevoegde filmpje laten we zien waarom het belangrijk is om hierin als speciaal onderwijs gezamenlijk op te trekken.

Met het PvE als uitgangspunt is een gemeenschappelijke marktconsultatie georganiseerd in maart 2015, waaraan zeven partijen hebben meegewerkt. De samenwerkende besturen hebben vervolgens besloten tot een verdieping in de samenwerking en de verkenning met twee marktpartijen. Deze verdiepte marktverkenning heeft het beeld versterkt dat samenwerking en vraagbundeling in het so van groot belang is. Een van de conclusies was dat er eenduidigheid gewenst was in de doelgroepen in het (v)so. Dit gaf de directe motivatie om het landelijk doelgroepenmodel te ontwikkelen. Dit gebeurde in eerste instantie met de reeds samenwerkende besturen, maar is nu verbreed naar veel meer betrokkenen en samengebracht onder LECSO.
Rondom de ontwikkeling van een LAS/LVS zijn ook activiteiten gaande. Zie hiervoor deze pagina.
Meer over het doelgroepenmodel vindt u op de speciale site hiervoor.