Nieuws Algemeen

Nieuwe regeling Fusietoets in het onderwijs van kracht

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs doorlopen kleinere fusies vanaf 1 augustus 2017 een kortere en lichtere toets dan in het verleden het geval was. Hiertoe is de Regeling fusietoets gewijzigd. Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe regeling en de beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017 in werking getreden.
Voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie gaat de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CM MBO) de minister voortaan adviseren over fusies en niet de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs (CFTO), die dit voor het basis- en het voortgezet onderwijs nog wel blijft doen.

Bijgevoegd een bestand waarin op hoofdlijnen de regeling wordt uitgelegd. Ook bijgevoegd een stroomschema dat de regeing overzichtelijk weergeeft.
Hieronder twee maal een samenvatting van de belangrijkste punten van de nieuwe regeling.

Samenvatting drempels in het basisonderwijs
•    Scholenfusies tot 500 leerlingen zijn niet toetsplichtig.
•    Bestuurlijke fusies met minder dan 10 scholen zijn niet toetsplichtig.
•    Bij een leerlingendaling van 15% of meer in een tijdvak van vijf jaar en hooguit 2500 leerlingen (besturenfusie) geldt de lichte toets.
•    Wanneer binnen 10 maanden de bekostiging eindigt/opheffing volgt, geldt de licht toets
•    Bij een bestuurlijke fusie waarbij het marktaandeel lager is dan 50% (of 35% in een zeer sterk stedelijke gemeente) en minder dan 30 scholen betrokken zijn, geldt de lichte toets
•    Bij een bestuurlijke fusie waarbij een éénpitter-bestuur betrokken is, of waarbij sprake is van een geringe marktverschuiving van maximaal  5%, geldt de lichte toets (eens in de vijf jaar).
•    Bij een bestuurlijke fusie  tot samenwerkingsbestuur in het primair onderwijs wordt door de CFTO in bovenstaande situaties wel getoetst of voldaan wordt aan artikel 64c, tweede lid van de WPO.

Samenvatting drempels in het voortgezet onderwijs
•    Fusies waarbij een school voor praktijkonderwijs fuseert met één vo-school, zijn niet toetsplichtig.
•    Een scholenfusie komt in aanmerking voor de lichte toets wanneer sprake is van:

  • 1 schoolsoort en maximaal 1000 leerlingen
  • 2 schoolsoorten en maximaal 2000 leerlingen
  • 3 of meer schoolsoorten en maximaal 3000 leerlingen

•    Bij een leerlingendaling van 15% of meer in een tijdvak van vijf jaar en hooguit 5000 leerlingen (besturenfusie) geldt de lichte toets.
•    Wanneer binnen 10 maanden de bekostiging eindigt/opheffing volgt geldt de lichte toets.
•    Bij een bestuurlijke fusie waarbij het marktaandeel lager is dan 50% en minder dan 10 scholen betrokken zijn, geldt de lichte toets.
•    Bij een bestuurlijke fusie waarbij een éénpitter-bestuur betrokken is, of waarbij sprake is van een geringe marktverschuiving van maximaal  5%, geldt de lichte toets (eens in de vijf jaar).
•    Bij een bestuurlijke fusie  tot samenwerkingsbestuur wordt door de CFTO in bovenstaande situaties wel getoetst of voldaan wordt aan artikel 64c, tweede lid van de WPO

 

EDOC-#1227377-v4-Fusietoets_brondocument.docx

Stroomschema regimes fusietoets-DEF.pdf