Nieuws Algemeen

Wim Ludeke, nieuwe voorzitter LECSO

Beste collega’s, 
Onlangs ben ik benoemd tot voorzitter van LECSO, als opvolger van Jan Menting. Aangezien ik niet de illusie heb dat iedereen mij kent, stel ik mij bij deze graag nader aan jullie voor. Mijn naam is Wim Ludeke en ik ben al lange tijd binnen het speciaal onderwijs werkzaam. Na ooit gestart te zijn als leraar lichamelijke opvoeding bij een vso-school voor leerlingen met een lichamelijke en meervoudige beperking, heb ik het speciaal onderwijs eigenlijk niet meer verlaten en mag ik alweer sinds 2006 als voorzitter College van Bestuur samen met mijn collega Hennie Loeffen leiding geven aan De Onderwijsspecialisten.

De Onderwijsspecialisten is het bevoegd gezag van 24 scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Gelderland, Utrecht en Overijssel. Ons aanbod betreft, om nog even in de oude termen te blijven, zowel cluster 3- als cluster 4-leerlingen. Bestuurlijk was ik al actief binnen LECSO; daarnaast ben ik bestuurslid bij de PO-Raad. Vanuit die positie was ik nauw betrokken bij de uiteindelijk succesvolle poging om de bezuiniging van 300 miljoen op het speciaal onderwijs van enkele jaren geleden te keren.

Waarom het voorzitterschap van LECSO geaccepteerd? Eigenlijk maar om één reden: ik denk dat we er als (voortgezet) speciaal onderwijsveld wat steviger mogen staan. Naast het feit dat we met elkaar over erg veel expertise en kennis rond bijzondere leerlingen beschikken, zijn er, zeker na de introductie van passend onderwijs, voldoende redenen om de zichtbaarheid en profilering van het speciaal onderwijs nadrukkelijker te versterken.

Begrijp mij goed: ik ben niet iemand die met nostalgische gevoelens terugkijkt op hoe het vroeger was en om die reden bijvoorbeeld passend onderwijs als een bedreigende verandering ziet. Integendeel: ik ben blij dat de zo strakke segregatie tussen het regulier en speciaal onderwijs doorbroken wordt. Evenzo gelukkig ben ik met de gemaakte stap om onze belangenbehartiging onder te brengen bij de PO-Raad, die vele malen krachtiger kan opereren dan dat we dat als relatief kleine sector kunnen doen.

Maar ik constateer tevens dat we als (voortgezet) speciaal onderwijs ook nog een aantal stevige uitdagingen kennen binnen passend onderwijs. Ik noem er een paar: discussie binnen de samenwerkingsverbanden over categoriebekostiging, de verevening, de invlechting van het voortgezet speciaal onderwijs binnen de Wet op het Voortgezet Onderwijs, de grote verscheidenheid in het land rond TLV-aanvragen, onze verhouding tot het sbo, de positionering van het speciaal onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden, etc., etc. En zeker: dat zal niet voor ons allemaal gelden, maar als LECSO weten we dat er op veel plaatsen één of meerdere van deze onderwerpen spelen.

Dat zijn onderwerpen die niet alleen en uitsluitend door de PO-Raad opgepakt kunnen worden, daar moeten we als (v)so-veld zelf standpunten en meningen over hebben, dan wel innemen. Om vervolgens de PO-raad, maar ook de VO-Raad en eventueel MBO-Raad te kunnen voeden in hun rol als belangenbehartiger richting overheid.

Om dat te kunnen realiseren is er m.i. een sterk met elkaar verbonden, dynamisch en krachtig speciaal onderwijsveld nodig, dat zijn stem nadrukkelijk en eenduidig laat horen. Een breed veld, waarin alle clusters zich kunnen herkennen, maar waarin ook samenwerking met het sbo-werkverband en de sector Praktijkonderwijs verkend wordt.

Aan die opdracht zouden mijn mede LECSO bestuursleden en ik zich willen verbinden. Binding en verbinding met jullie, bestuurders en directeuren van het (voortgezet) speciaal onderwijs, is daarvoor van essentieel belang. De wijze waarop we dat willen doen én de te agenderen beleidsthema’s, bespreken we graag met jullie. Niet alleen op een ALV, maar door daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan op één van de regionale bijeenkomsten die inmiddels gepland staan, zie voor schema en link naar aanmeldingsformulier hieronder.

Ik hoop van harte velen van jullie daar te kunnen ontmoeten en spreken!

Met vriendelijke groet,
Wim Ludeke

E:    w.ludeke@deonderwijsspecialisten.nl
M:    06 53 794 731
T:    @WimLudeke

Regionale bijeenkomsten
27 september Zwolle van 10.00 uur tot 12.00 uur hier aanmelden
28 september Utrecht van 14.00 uur tot 16.00 uur hier aanmelden
3 oktober Rotterdam van 14.00 uur tot 16.00 uur hier aanmelden
12 oktober Eindhoven van 14.00 uur tot16.00 uur hier aanmelden