Nieuws Arbeidstoeleiding

Nieuwe SLO publicatie: Verbinding in het VSO.

Deze publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming
zoeken tussen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs.

Vso-scholen kunnen er namelijk tegenaan lopen dat soms pas in de loop van
de onderbouw blijkt wat het best passende uitstroomprofiel voor een leerling is. Om opstroming
mogelijk te maken zullen deze scholen zoeken naar mogelijkheden voor afstemming tussen de
profielen, waardoor een latere overstap mogelijk blijft.
De uitwerkingen in deze publicatie bieden scholen houvast om een onderbouwprogramma
samen te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) bijgesteld kan
worden. Aanleiding hiervoor kan zijn dat de school voor één of meerdere leerlingen de
mogelijkheid voor uitstroomprofiel Vervolgonderwijs wil openhouden, óf dat de school als gevolg
van een te gering aantal leerlingen groepen willen samenvoegen en meer gedifferentieerd wil
bedienen.
Er zijn verschillende ontwikkelingen in het vso die ertoe kunnen leiden dat scholen zoeken naar
mogelijkheden om een breed onderbouwprogramma in te richten. Deze hebben deels te maken
met de invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

U kunt de publicatie hier downloaden.