Nieuws Onderwijs en Zorg

EMB-motie alsnog verworpen

Per abuis was voor de zomer de motie Kwint - Van de Hul op de stemmingslijst gekomen als overgenomen, terwijl staatssecretaris Dekker deze had ontraden. Daarom is de 'motie over de financiering van het onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking' deze week alsnog in stemming gekomen en verworpen.

Wel is de motie van Van Meenen en Bruins aangenomen om een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van rechtstreekse bekostiging van deze leerlingen en scholen. Ook heeft de staatssecretaris toegezegd dat er een analyse zal worden gemaakt van de knelpunten die worden ervaren.

De motie Kwint - Van de Hul is als bijlage bijgevoegd.

Hul_over_de_financiering_van_het_onderwijs_aan_leerlingen_met_een_ernstige_meervoudige_beperking.pdf