Nieuws Passend Onderwijs

Monitor (v)so in de transities


De monitor (v)so is in april/mei 2017 voor de derde keer afgenomen.  De monitor is afgenomen om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten die voor (v)so-scholen ontstaan als gevolg van de diverse transities, waaronder de decentralisatie jeugdzorg en passend onderwijs.

In bijgevoegde notitie staan de knelpunten uit de monitor die in de ogen van de stuurgroep de meeste prioriteit verdienen. Dan gaat het om:

  • Administratieve lasten voor (v)so scholen;
  • Bekostiging voor EMB - leerlingen;
  • Afstemming tussen onderwijs en gemeente/jeugdhulp;
  • Verevening
  • Afhechting tripartiete convenant voor overblijvende problematiek;

Bij de beschouwing van deze knelpunten zijn ook resultaten uit andere onderzoeken betrokken, die uitgevoerd zijn in het kader van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg. Bij elk thema worden lopende acties beschreven en/of worden voorzetten gegeven voor een oplossing(srichting),  die soms nog verdere uitwerking behoeft in concrete acties.

Er hebben in totaal 62 besturen en 221 scholen deelgenomen aan de monitor in 2017. De respons onder besturen en scholen is respectievelijk 46% en 38%. Dat is iets meer dan in voorgaande jaren. De stuurgroep wil nogmaals de besturen en scholen die de moeite hebben genomen om de monitor in te vullen, hartelijk danken. Mede op basis van de informatie uit de monitor is het voor de stuurgroep mogelijk om de ontwikkelingen te volgen en daar waar noodzakelijk acties uit te zetten.

Ook bijgevoegd is de notitie bij de monitor.

Rapport Monitor Speciaal Onderwijs 170817.pdf

notitie voor scholenveld nav monitor (v)so.pdf