Nieuws Expertise

WOSO – nieuw profiel Master Educational Needs

Op een conferentie van de WOSO-instellingen (de drie hogescholen, die voorheen de opleidingen voor speciaal onderwijs verzorgden) werd een nieuw profiel gepresenteerd van de nieuwe Masteropleiding voor Educational Needs. De Master is meer toegesneden op de inzet van passend onderwijs (richting inclusievere vormen van onderwijs) en er zitten meer onderdelen in, die ingaan op de ‘systeemoriëntatie’.

In onze contacten met WOSO hebben we steeds onze spijt betuigd over het verdwijnen van de ‘S’ in deze Masteropleiding, vanwege de noodzaak voor speciale aandacht voor specialistische onderdelen (denk aan de verdichtingsproblematiek binnen ons onderwijs). In keuze-onderdelen zal hiervoor nog wel ruimte zijn.

In de congresbijdragen viel met name een bijdrage van onderzoeker Dolf van Veen op. Hij bepleitte om voor ‘professionele steun’ binnen passend onderwijs vooral te kijken naar aanpalende sectoren zoals de zorg. Verder aan het benutten van goede praktijken (met name vanuit het speciaal onderwijs) en om de band met so en vso weer ‘aan te trekken’. Hij stelde met name aan de orde, dat er meer aandacht zou moeten komen voor de kennisbasis in de pedagogische praktijk en het optimaliseren van onderwijsleersituaties en vroeg nadrukkelijk om een hernieuwde samenwerking tussen lerarenopleidingen en speciaal onderwijs.

In het middaggedeelte werd er ondermeer aandacht besteed aan het door LECSO i.s.m. NJI en VOBC ontwikkelde materiaal voor ZMOLK/LVB-leerlingen; vanuit de lerarenopleidingen bleek er duidelijk belangstelling om deze inzet op te nemen in de eigen lerarenopleidingen.