Nieuws Arbeidstoeleiding

Delen van gegevens met gemeente ihkv uitstroom leerlingen

Het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) heeft op dit moment als taak alle kwalificatieplichtige leerlingen te monitoren en daar komen op (korte) termijn ook de niet-kwalificatieplichtige leerlingen van uitstroomprofiel arbeid en uitstroomprofiel dagbesteding en PRO bij. Daar is wijziging van verschillende wetten voor nodig, invoering wordt uiterlijk 1 januari 2019 verwacht, mogelijk eerder. Doel is dus dat ook de niet-kwalificatieplichtige leerlingen goed in beeld komen bij gemeenten.

We weten natuurlijk dat in een aantal gemeenten dit al goed geregeld is op basis van 'namen en rugnummers',  zoals wij onze leden altijd voorhouden: contact met de gemeente is van essentieel belang! Doe dat niet om 5 voor 12, maar om half 11 , zodat gemeenten op korte en middellange termijn beleid kunnen ontwikkelen en maatregelen kunnen nemen!
We weten ook dat dit in een aantal gemeenten niet gebeurt, met de wetswijziging komt er een verplichting.
 
Het is maar zeer de vraag of het uitwisselen van gegevens met de gemeente in het kader van participatiewet of WMO binnen de privacyregels kan.  Breed wordt er wel degelijk waardering uitgesproken over het feit dat dit plaatsvindt; het is immers goed voor onze jongere om ze goed in beeld te houden in de overgang naar een volgende levensfase. Maar doe het vanwege de privacy daarom altijd met medeweten van ouders!
Vanuit OCW wordt een documentje hierover opgesteld. Zodra we dat ontvangen zullen we het publiceren.