Nieuws Passend Onderwijs

Nog geen duidelijkheid over aanpassing bekostigingsbasis groeitelling

Vooralsnog is er geen duidelijkheid omtrent het aannemen van “de wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot onder andere de bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister” (kamerstuk 34 732).

In dit wetsvoorstel worden een aantal wijzigingen voorgesteld zoals:

  • 1. het niet langer bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in het jaar waarin de bekostiging aanvangt, maar op de teldatum in het jaar daaraan voorafgaand;
  • 2. het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen in residentiële instellingen;
  • 3. het opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste speciale school voor basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband;
  • 4. het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest;
  • 5. het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd;
  • 6. het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.

Bij dit laatste punt wordt o.a.  wettelijk vastgelegd dat de bekostiging van de groei o.b.v. groeitelling naast de zorgbekostiging ook de basisbekostiging betreft.

De eerste kamer heeft besloten hierover  een schriftelijke ronde te houden. De deadline daarvoor was 1 november. De vragen komen online. Zo gauw er meer duidelijkheid is zullen we hierover communiceren.