Nieuws Algemeen

Bevoegdheid voor LO-docenten

Docenten Lichamelijke Opvoeding die al voor 31-07-2006 een 'oude LO-bevoegdheid' hadden, zijn nog steeds bevoegd om het vak in het vso te geven. Dit stelt het ministerie van Ondwrwijs naar aanleiding van een vraag van een van onze leden.

Het volledige antwoord van het ministerie: In de parlementaire geschiedenis bij de Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs onder meer in verband met de onderwijsbevoegdheid voor het geven van onderwijs in zintuiglijke en lichamelijke oefening en de verklaring omtrent het gedrag is overgangsrecht opgenomen voor «zittende» bevoegden; personen die reeds in het bezit zijn van het getuigschrift van de PABO.
Hetzelfde staat inderdaad in het Handboek Onderwijsbevoegdheden van DUO, waar u naar verwijst. Overgangsrechtelijk geldt dus dat degenen die op grond van artikel 171, derde lid, tweede, en derde volzin, van de WEC, zoals dat op 31 juli 2006 luidde, bevoegd bleven voor het vak lichamelijke oefening.