Nieuws Arbeidstoeleiding

Aanpassingen wajong-uitkering

Per 1 januari gaat de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Alle Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen binnenkort een herinneringsbrief over de mogelijke uitkeringsverlaging per 1 januari 2018.

Uitkeringsverlaging bij arbeidsvermogen
Als een Wajonger geen arbeidsvermogen heeft dan blijft de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Heeft de Wajonger wel arbeidsvermogen, dan wordt de maximale uitkering verlaagd van 75% naar 70%. Of de Wajonger iets merkt van de verlaging hangt af van de hoogte van zijn inkomsten en welke Wajong-uitkering hij krijgt.

Hoe hoog wordt de uitkering?
Alle Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen uiterlijk begin december van ons een brief waarin staat wat er vanaf 1 januari 2018 verandert in de Wajong-uitkering. Wij kunnen in deze brief nog niet aangeven hoe hoog de uitkering op 1 januari 2018 precies wordt, omdat dit afhangt van de persoonlijke situatie op die datum. Met behulp van de rekenhulpen op uwv.nl kan nu al wel een inschatting gemaakt worden van de hoogte van het totale inkomen per 1 januari 2018.
De verlaging van de uitkering kan gevolgen hebben voor toeslagen en regelingen die voor de Wajonger gelden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door de verlaging van de uitkering iemand juist recht heeft op een toeslag.

Meer informatie
Op de site van het uwv vindt u meer informatie over de verlaging van de Wajong-uitkering en wat dit voor mensen met een Wajong-uitkering betekent. Daarnaast staat op de website voor klanten van UWV, UWV Perspectief, meer informatie over de uitkeringsverlaging.