Nieuws Algemeen

Manifest ‘minder zelfredzame’ jongeren getekend

Eind november vond in Utrecht de Jong-volwassenentop plaats. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven bespraken hier hoe ze ‘minder zelfredzame’ jongeren kunnen ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding en het behoud daarvan. Aan het eind van de bijeenkomst ondertekenden zij het manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren.

Groep jongeren in kwetsbare positie
Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Maar voor een groep jongeren geldt dat niet.
    •    Er zijn zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Ook hebben ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming gehad.
    •    Vaak hebben zij meer problemen tegelijk: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.
            
Meer taken naar gemeenten
Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er door de invoering van het passend onderwijs op school maatwerk mogelijk gemaakt voor jongeren met een beperking. Maar we zijn nog niet klaar. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisaties. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

In de bijlage vindt u een samenvatting van het manifest en het Magazine Jongvolwassenentop.

Samenvatting_manifest_jongvolwassenen_def.pdf

magazine_jongvolwassenentop.pdf