Nieuws Passend Onderwijs

Wijziging enkele onderwijswetten (kamerstuknummer 34732)

Op 19 december is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Dit wetsvoorstel voorziet in een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen op basis van voortschrijdend inzicht die voornamelijk verband houden met de bekostiging van passend onderwijs.

Het wetsvoorstel treedt 1 augustus 2018 in werking (bij het begin van het nieuwe schooljaar). De inspectie maakt nog een beleidsregel voor het omgaan met de afwijkingen van de onderwijstijd in het regulier onderwijs.

In dit wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
(Voor het speciaal onderwijs zijn de punten 1 en 2 van belang.)

  • 1. het niet langer bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in het jaar waarin de bekostiging aanvangt, maar op de teldatum in het jaar daaraan voorafgaand;
  • 2. het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen in residentiële instellingen;
  • 3. het opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste speciale school voor basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband;
  • 4. het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest;
  • 5. het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd;
  • 6. het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.

Wat betreft punt 6 betekent dit een wettelijke verplichting voor (v)so-scholen om aan te tonen dat een leerling is geplaatst in een residentiele instelling (dit voorschrift was abusievelijk vervallen).

Wat betreft punt 6 wordt met betrekking tot de groeibekostiging het volgende geregeld:

  • SWV worden verplicht om naast de ondersteuningsbekostiging ook de basisbekostiging (zowel personeel als materieel) over te dragen aan de (v)so-scholen. (Zoals eerder al aanbevolen door de onderwijsraden.)
  • ook de leerlingen die staan ingeschreven op een (v)so-school verbonden aan een residentiele instelling tellen mee voor de groeibekostiging. Ze worden aangemerkt als toelaatbaar verklaard door het samenwerkingsverband. (Dit is als verduidelijking opgenomen in de wetstekst en nu al geldig; vanaf inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs.)

In de bijlage de memorie van toelichting

memorie van toelichting.pdf