Nieuws Passend Onderwijs

Experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Het samengaan van speciale en reguliere scholen past in een bredere ontwikkeling om tot meer maatwerk voor leerlingen te komen. Begin februari wordt de beleidsregel voor het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs gepubliceerd. U kunt in het schooljaar 2018-2019 en in het schooljaar 2019-2020 deelnemen aan het experiment. Op 6 maart 2018 vindt hierover een voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Achtergrond
Met een geïntegreerde voorziening kunnen scholen kinderen een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast spelen in sommige regio’s ook ontwikkelingen als leerlingendaling en negatieve verevening een rol. Een goede spreiding van speciale voorzieningen en de noodzaak van een zekere omvang voor het behoud van de speciale expertise vormen ook een aanleiding voor initiatieven tot integratie.

4 jaar experimenteerruimte
Het is wettelijk mogelijk leerlingen met een ondersteuningsvraag in te schrijven in het reguliere onderwijs en de (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) school/vestiging op te heffen. In de praktijk blijkt het voor ouders en leerkrachten echter een te grote overgang om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte direct in te schrijven op een reguliere school. Juist omdat het gaat om kwetsbare leerlingen waarvan een deel een voortraject heeft met negatieve ervaringen op een reguliere school. Hierdoor is meer tijd nodig om vertrouwen te winnen en om de expertise op de reguliere school te borgen zodat in de ondersteuningsbehoefte van de kinderen kan worden voorzien. Daarom wordt experimenteerruimte geboden waarmee  reguliere scholen en (v)so scholen voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen voordat zij de (v)so school opheffen en verder gaan als één geïntegreerde school.

Inhoud experiment
Het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs regelt dat een vso school/vestiging en een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo) of een so school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs ((s)bo) die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat zij groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen mengen terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. Na vier jaar gaan de scholen verder als één geïntegreerde school waarbij de (v)so school wordt opgeheven.

Omdat het op dit moment niet altijd mogelijk is voor vso-leraren om les te geven in het reguliere vo door het verschil in bevoegdheidseisen, wordt het voor docenten van scholen die deelnemen aan het experiment ook mogelijk om gedurende de experimenteerperiode les te geven op de reguliere vo-school, ook als zij (nog) niet voldoen aan de daar geldende bevoegdheidseisen voor het vo. De experimenteerperiode kan gebruikt worden om scholing van het personeel te realiseren zodat op het moment dat wordt besloten om na vier jaar als één geïntegreerde school verder te gaan,   docenten die les gaan geven op de reguliere vo school bevoegd  zijn.

Voorwaarde experiment
Het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
•    Het moet een samenwerking betreffen tussen de volgende onderwijssoorten: so-(s)bo of vso–vo
•    Deelnemende scholen mogen voor aanvang van en/of gedurende de experimenteerperiode geen beoordeling als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ van de Inspectie van het Onderwijs hebben ontvangen.
•    Deelnemende scholen werken mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen.
•    Gedurende het experiment is het bevoegd gezag van de school waar de leerlingen van beide scholen onderwijs volgen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent dat het bevoegd gezag van de reguliere school hiervoor het aanspreekpunt voor de Inspectie zal zijn.
 
Voorlichtingsbijeenkomst
Op dinsdag 6 maart 2018 is er een voorlichtingsbijeenkomst gepland waar ook de inspectie bij aanwezig zal zijn. Om te kunnen bezien of deze bijeenkomst begin maart noodzakelijk is, willen wij u vragen zich voor 19 februari aan te melden via implementatiepassendonderwijs@minocw.nl. De bijeenkomst is enkel bedoeld voor mensen die voornemens zijn om voor 1 mei 2018 een volledige aanvraag voor deelname aan het experiment in te dienen zodat zij komend schooljaar kunnen starten met het experiment.

Beleidsregel_experiment_samenwerking_regulier_en_speciaal_onderwijs_(4).pdf

Toelichting_beleidsregel_experiment_samenwerking_regulier_en_speciaal_onderwijs.pdf