Nieuws Passend Onderwijs

Stand van zaken Ontvlechting

In het bestuurlijk overleg tussen LECSO, PO- en VO- Raad, is afgesproken om in augustus 2018 tot een helder bestuurlijk standpunt te komen in het kader van invlechting vo-vso cq ontvlechting so-vso.

De besturen zullen daarbij het advies dat in 2014 is uitgebracht door een werkgroep onder voorzitterschap van Bert Nelissen als uitgangspunt nemen. In de maand februari zal door een extern bureau in opdracht van LECSO, PO- en VO-Raad aanvullend onderzoek worden uitgevoerd dat moet leiden tot het beschrijven van kansen/mogelijkheden versus bedreigingen/risico’s. Tegelijkertijd zal een financiële doorrekening plaatsvinden.

Vervolgens zal de voormalige werkgroep meedenken in de beschrijving van verschillende modellen. Vanaf maart zullen de opbrengsten hiervan voorgelegd worden aan de LECSO-leden, waarna de adviesgroep adviseert aan de voormalige Stuurgroep Vso in Transities. In juni of juli kan dan besluitvorming plaatsvinden.