Nieuws Passend Onderwijs

Stavaza moties en toezeggingen passend onderwijs

Op 5 februari verscheen de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Kamer over verschillende moties en toezeggingen over passend onderwijs met betrekking tot primair en voortgezet onderwijs.

In de brief onder andere aandacht voor:

  • De groei van het speciaal onderwijs: In het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) is sprake van een lichte stijging van het aantal leerlingen. In het sbo gaat het om een stijging van ongeveer 100 leerlingen in het afgelopen schooljaar. Het so groeit met bijna 700 leerlingen. Bijna de helft van deze stijging wordt veroorzaakt door het aantal leerlingen in cluster 2 van het so, de overige stijging zit in cluster 3 en 4.  In het vso was er in het afgelopen schooljaar een lichte procentuele stijging van de leerlingen in cluster 3 en 4. In het vso blijven de leerlingaantallen in de onderbouwleeftijd vrij stabiel. In de bovenbouwleeftijd nemen de leerlingaantallen af. Zie ook de bijlage.
  • Er wordt ingezet op vereenvoudiging van de bekostiging van zorg in onderwijs, zoals ook toegezegd in het regeerakkoord.
  • Start experiment samenwerking so en sbo.
  • De instellingstermijn van de geschillencommissie wordt verlengd.
  • Deeltijdonderwijs verdient nog nader onderzoek alvorens een experiment kan worden gestart.
  • Vanuit meerdere onderzoeken worden oplossingen aangereikt voor het inrichten van onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden. Deze worden verder verkend.

 

 

 

1302766 Bijlage 1 - Leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs.docx