Nieuws Passend Onderwijs

Landelijke bijeenkomst stand van zaken en toekomst Invlechting

LECSO, PO-Raad en VO-raad houden op dinsdagochtend 19 juni een informatiebijeenkomst over de stand van zaken en de toekomst van de operatie 'Invlechting'. Deze bijeenkomst vindt plaats in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht.

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de operatie ‘Invlechting’ van het so/vso in relatie tot het po en het vo. In de sectorakkoorden van 2014 zijn over deze operatie uitspraken gedaan door de PO-Raad, VO-raad en OCW.

Gedurende het verloop van deze operatie vanaf 2015 zijn er al een aantal malen regio-bijeenkomsten georganiseerd, zijn er knelpunten in kaart gebracht en is gewerkt aan het zoeken naar oplossingen hiervoor, zijn er handreikingen opgesteld door een landelijke voorbereidingsgroep (PO-Raad, VO- raad, LECSO, OCW, Vakcentrales, Sectorraad PrO, Cluster 1-2, Samenwerkingsverbanden PO en VO en landelijke werkverband SBO), is er extern onderzoek gedaan en zijn er allerlei voorbeeldsituaties van samenwerking so/sbo en vso/vo gevolgd en ondersteund. Ook is er laatstelijk een experimenteerregeling geïntroduceerd, om die samenwerking verder mogelijk te maken. Gaandeweg is in het ontwikkeltraject als richting gekozen: eerst bezien, hoe e.e.a. inhoudelijk verloopt in het land; daarna op basis van de ervaringen bezien, in hoeverre er wettelijke maatregelen noodzakelijk zijn.

De besturen van PO-Raad, VO-raad en LECSO hebben op basis van alle verzamelde informatie, door een externe instantie (Infinite) een onderzoek laten doen, om een aantal mogelijke scenario’s voor een eventuele afronding van dit traject in beeld te brengen. Daarbij hadden genoemde besturen zich voorgenomen om nog voor de zomer van dit jaar (2018) tot een gezamenlijk standpunt te komen over de verdere invulling van het traject.

Onlangs zijn de gezamenlijke besturen (PO-Raad, VO-raad, LECSO), mede op basis van een nieuw advies van de toenmalige gezamenlijke adviescommissie (po, vo, so, vso) én het rapport van bureau Infinite tot een standpuntbepaling gekomen.
Om deze visie (waarbij het zowel gaat om het op korte termijn oplossen van de meest urgente knelpunten, als om een blik op de toekomst), samen met de resultaten van het externe rapport met u te delen en mogelijk nog aan te scherpen, willen de Raden plus LECSO u van harte uitnodigen voor een landelijke bijeenkomst over dit onderwerp.

Datum en tijd: dinsdagochtend 19 juni 2018
Locatie: NDC Den Hommel, Kenedylaan 9, Utrecht
Aanmelden kan hier. Liefst voor 1 juni 2018.

In de bijlage het rapport Samenvatting onderzoek ont-en invlechting speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, dat onlangs is verschenen.

Samenvatting rapport ont- en invlechten, versie 16 mei 2018.pdf