Nieuws Passend Onderwijs

De minister is kritisch op passend onderwijs

Het aantal thuiszitters daalt amper, de bureaucratie op veel plekken evenmin en het aantal kinderen op het speciaal onderwijs blijkt opnieuw gestegen. Minister Slob (Onderwijs) is van mening dat passend onderwijs onvoldoende landt op de werkvloer: bij de leraren dus en in de klas. Hij wil daarin verandering aanbrengen en kondigt maatregelen aan in een brief aan de kamer bij de voortgangsrapportage passend onderwijs die op 2 juli in een notaoverleg zal worden besproken. Een ultieme poging om het tij te keren.

Scholen krijgen met de nieuwe aanpak van minister Slob meer inzicht in de beschikbare middelen voor passend onderwijs: scholen moeten voortaan ieder jaar (in plaats van eens in de vier jaar) hun schoolondersteuningsprofiel opnieuw vaststellen met het lerarenteam en de medezeggenschapsraad (mr). En eenduidiger procedures moeten de onnodige bureaucratie verminderen. Dit zijn een paar van de aangekondigde maatregelen in de brief. Dit moet in 2020, bij de formele evaluatie van passend onderwijs hebben geleid tot verbeteringen anders volgen systeemingrepen zo kondigt de minister aan.

LECSO herkent zich grotendeels in de analyse van de minister. In onze reactie kondigen we een oplossing aan voor een deel van de bureaucratie rond TLV’s, vragen we om het oplossen van de problematiek rond EMB-leerlingen door rechtstreekse bekostiging van onderwijs en zorg in de school en doen een beroep op de minister om de verevening te bevriezen omdat deze in diverse regio’s leidt tot afbraak van de (kwaliteit) van voorzieningen voor groepen leerlingen waarvoor (nog) geen alternatief voorhanden is. Deze punten sluiten grotendeels aan bij de reactie die door de PO-raad is verzonden.

Onze reactie, die we samen met het SBO-werkverband hebben gestuurd, is als bijlage toegevoegd evenals de brief van de minister en de voortgangsrapportage  passend onderwijs.

Reactie def vkc notaoverleg 2 juli 2018.pdf

1369227 Voortgangsrapportage Passend Onderwijs.docx

1379687 Twaalfde_voortgangsrapportage_passend_onderwijs.pdf